Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 04/09/2021
 • Kết thúc: 25/09/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 100 Nhân Bánh
Hạt Giống 100 Bột Mì
Bát Nhã Lớn 150 Nhân Bánh Thập Cẩm

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 120 Nhân Bánh + 120 Bột Mì + 150 Nhân Bánh Thập Cẩm
Vượt qua ải Thái Hư 120 Nhân Bánh + 120 Bột Mì + 150 Nhân Bánh Thập Cẩm

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú
Bột Mì
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Nhân Bánh
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Nhân Bánh Thập Cẩm
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Bánh Trung Thu Thường

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 25/09/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Bánh Trung Thu Đặc Biệt

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 25/09/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Bánh Trung Thu Thập Cẩm

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Bánh Trung Thu Thường và Bánh Trung Thu Thập Cẩm
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 25/09/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Bột Mì)x15 + (Nhân Bánh)x15 + (Tiêu Dao Ngọc)x20 Bánh Trung Thu Thường
(Bột Mì)x15 + (Nhân Bánh)x15 + (Tiêu Dao Ngọc)x20

Bánh Trung Thu Đặc Biệt

(Bánh Trung Thu Thường)x1 + (Nhân Bánh Thập Cẩm)x35 + 5 vàng Bánh Trung Thu Thập Cẩm
(Bánh Trung Thu Đặc Biệt)x1 + (Nhân Bánh Thập Cẩm)x35 + 5 vàng Bánh Trung Thu Thập Cẩm

 

Phần thưởng sử dụng

 

Công thức Nhận được
Bánh Trung Thu Thường 200.000 kinh nghiệm
Bánh Trung Thu Đặc Biệt 200.000 kinh nghiệm
Bánh Trung Thu Thập Cẩm 500.000 kinh nghiệm và vật phẩm

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Bánh Trung Thu Thường

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 800.000.000 kinh nghiệm
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Bánh Trung Thu Đặc Biệt

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 800.000.000 kinh nghiệm
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Bánh Trung Thu Thập Cẩm


➡️Đại Định Hồn(30 ngày)
➡️3 Thần Tài Bảo rương ( không gd được )
➡️1 Thiên Môn Kim Lệnh