Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 23/10/2021
 • Kết thúc: 15/11/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 100 Giấy Bạc
Hạt Giống 100 Túi Quà
Bát Nhã Lớn 150 Thiệp Tôn Sư

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 120 Túi Quà + 120 Giấy Bạc + 150 Thiệp Tôn Sư
Vượt qua ải Thái Hư 120 Túi Quà + 120 Giấy Bạc + 150 Thiệp Tôn Sư

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú
Túi Quà
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Giấy Bạc
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Thiệp Tôn Sư
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Hộp Quà Bạc

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/11/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Hộp Quà Vàng

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/11/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Hộp Quà Tôn Sư

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Hộp Quà Bạc và Hộp Quà Vàng
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/11/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Túi Quà)x6 + Giấy Bạc)x8 + (Tiêu Dao Ngọc)x32 Hộp Quà Bạc
(Túi Quà)x6 + Giấy Bạc)x8 + (Tiêu Dao Ngọc)x32

Hộp Quà Vàng

(Hộp Quà Bạc)x1 + (Thiệp Tôn Sư)x20 + 10 vàng Hộp Quà Tôn Sư
(Hộp Quà Vàng)x1 + (Thiệp Tôn Sư)x20 + 10 vàng Hộp Quà Tôn Sư

 

Phần thưởng sử dụng

 

Công thức Nhận được
Nước Hoa Thường 200.000 kinh nghiệm
Nước Hoa Khô 200.000 kinh nghiệm
Nước Hoa Nồng Nàn 500.000 kinh nghiệm và vật phẩm

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Hộp Quà Bạc

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 2.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 95 nhận được 3.000.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Hộp Quà Vàng

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 2.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 95 nhận được 3.000.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Hộp Quà Tôn Sư


➡️1 Thiên Cang Lệnh
➡️1 Thiên Môn Kim Lệnh
➡️1 Bảo Rương Sự Kiện(mở ngẫu nhiên 2 đến 5 Mảnh Chiến Cuồng)

➡️ Chú ý : 10 Mảnh Chiến Cuồng = 1 Chiến Cuồng Thạch