Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 17/01/2022
 • Kết thúc: 10/02/2022

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 150 Lá Dong
Hạt Giống 150 Gạo Nếp
Bát Nhã Lớn 200 Đậu Xanh Thịt Heo

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 150 Lá Dong + 150 Gạo Nếp + 200 Đậu Xanh Thịt Heo
Vượt qua ải Thái Hư 150 Lá Dong + 150 Gạo Nếp + 200 Đậu Xanh Thịt Heo

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú
Lá Dong
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Gạo Nếp
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Đậu Xanh Thịt Heo
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Bánh Tép

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/02/2022 sẽ không thể sử dụng.
 

Bánh Chưng

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/02/2022 sẽ không thể sử dụng.

 

Bánh Chưng Thập Cẩm

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Bánh Tép và Bánh Chưng
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/02/2022 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Lá Dong)x6 + (Gạo Nếp)x8 + (Tiêu Dao Ngọc)x39  Bnáh Tép
(Lá Dong)x6 + (Gạo Nếp)x8 + (Tiêu Dao Ngọc)x39 

Bánh Chưng

(Bánh Tép)x1 + (Đậu Xanh Thịt Heo)x10 + 5 vàng Bánh Chưng Thập Cẩm
(Bánh Chưng)x1 + (Đậu Xanh Thịt Heo)x10 + 5 vàng Bánh Chưng Thập Cẩm

 

Phần thưởng sử dụng

 

Công thức Nhận được
Bánh Tép 200.000 kinh nghiệm
Bánh Chưng 200.000 kinh nghiệm
Bánh Chưng Thập Cẩm 500.000 kinh nghiệm và vật phẩm

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Bánh Tép

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 5.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 99 nhận được 8.000.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Bánh Chưng

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 5.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 99 nhận được 8.000.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Bánh Chưng Thập Cẩm

➡️ 1 Thiên Cang Lệnh 

➡️ 1 Thiên Môn Kim Lệnh
➡️3 Bảo Rương Sự Kiện(mở ngẫu nhiên 2 đến 5 Mảnh Chiến Cuồng)

➡️ Chú ý : 10 Mảnh Chiến Cuồng = 1 Chiến Cuồng Thạch

➡️ 60 Nhân vật MAX EVENT Bánh Chưng Thập Cẩm Đầu tiên nhận  : 

 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 1 Thiên Cang Lệnh

 ➡️ 61 đến 150  Nhân vật MAX EVENT Bánh Chưng Thập Cẩm tiên nhận: 

 • 2 Thiên Cang Lệnh