Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 28/09/2021
 • Kết thúc: 19/10/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 100 Xạ Hương
Hạt Giống 100 Túi Thơm
Bát Nhã Lớn 150 Túi Thơm Đặc Biệt

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 120 Xạ Hương + 120 Túi Thơm + 150 Túi Thơm Đặc Biệt
Vượt qua ải Thái Hư 120 Xạ Hương + 120 Túi Thơm + 150 Túi Thơm Đặc Biệt

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú
Xạ Hương
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Túi Thơm
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Túi Thơm Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Nước Hoa Thường

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 19/10/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Nước Hoa Khô

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 19/10/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Nước Hoa Nồng Nàn

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Bánh Trung Thu Thường và Bánh Trung Thu Thập Cẩm
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 19/10/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Xạ Hương)x10 + (Túi Thơm)x12 + (Tiêu Dao Ngọc)x26 Nước Hoa Thường
(Xạ Hương)x10 + (Túi Thơm)x12 + (Tiêu Dao Ngọc)x26

Nước Hoa Khô

(Nước Hoa Thường)x1 + (Túi Thơm Đặt Biệt)x30 + 10 vàng Nước Hoa Nồng Nàn
(Nước Hoa Khô)x1 + (Túi Thơm Đặt Biệt)x30 + 10 vàng Nước Hoa Nồng Nàn

 

Phần thưởng sử dụng

 

Công thức Nhận được
Nước Hoa Thường 200.000 kinh nghiệm
Nước Hoa Khô 200.000 kinh nghiệm
Nước Hoa Nồng Nàn 500.000 kinh nghiệm và vật phẩm

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Nước Hoa Thường

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 1.200.000.000 kinh nghiệm
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Nước Hoa Khô

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 1.200.000.000 kinh nghiệm
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Nước Hoa Nồng Nàn


➡️3 Thần Tài Bảo rương ( không gd được )
➡️1 Thiên Cang Lệnh
➡️1 Thiên Môn Kim Lệnh