Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 17/11/2021
 • Kết thúc: 10/12/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 150 Tập Vỡ
Hạt Giống 150 Bút Mực
Bát Nhã Lớn 200 Hoa Phượng

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 150 Tập Vở + 150 Bút Mực + 200 Hoa Phượng
Vượt qua ải Thái Hư 150 Tập Vở + 150 Bút Mực + 200 Hoa Phượng

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú
Tập Vỡ
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Bút Mực
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Hoa Phượng
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Lưu Bút

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/12/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Kỷ Yếu

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/12/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Sổ Tay Kỷ Niệm

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Lưu Bút và Kỷ Yếu
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/12/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Bút Mực)x6 + (Tập Vở)x8 + (Tiêu Dao Ngọc)x36  Lưu Bút
(Bút Mực)x6 + (Tập Vở)x8 + (Tiêu Dao Ngọc)x36

Kỷ Yếu

(Lưu Bút)x1 + (Hoa Phượng)x10 + 5 vàng Sổ Tay Kỷ Niệm
(Kỷ Yếu)x1 + (Hoa Phượng)x10 + 5 vàng Sổ Tay Kỷ Niệm

 

Phần thưởng sử dụng

 

Công thức Nhận được
Lưu Bút 200.000 kinh nghiệm
Kỷ Yếu 200.000 kinh nghiệm
Sổ Tay Kỷ Niệm 500.000 kinh nghiệm và vật phẩm

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Lưu Bút

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 3.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 96 nhận được 5.000.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Kỷ Yếu

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 3.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 96 nhận được 5.000.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Sổ Tay Kỷ Niệm

➡️Ngẫu Nhiên 1 Thiên Cang Lệnh hoặc 1 Thiên Môn Kim Lệnh
➡️2 Bảo Rương Sự Kiện(mở ngẫu nhiên 2 đến 5 Mảnh Chiến Cuồng)

➡️ Chú ý : 10 Mảnh Chiến Cuồng = 1 Chiến Cuồng Thạch