Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 21/12/2021
 • Kết thúc: 10/01/2022

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 150 Cây Thông
Hạt Giống 150 Vật Trang Trí
Bát Nhã Lớn 200 Ngôi Sao Giáng Sinh

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 150 Cây Thông + 150 Vật Trang Trí + 200 Ngôi Sao Giáng Sinh
Vượt qua ải Thái Hư 150 Cây Thông + 150 Vật Trang Trí + 200 Ngôi Sao Giáng Sinh

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú
Cây Thông
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Vật Trang Trí
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Ngôi Sao Giáng Sinh
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Cây Thông An Lành

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/01/2022 sẽ không thể sử dụng.
 

Cây Thông Ấm Áp

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/01/2022 sẽ không thể sử dụng.

 

Cây Thông Giáng Sinh

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Cây Thông Ấm Áp và Cây Thông An Lành
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/01/2022 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Cây Thông)x6 + (Vật Trang Trí)x8 + (Tiêu Dao Ngọc)x36  Cây Thông Âm Áp
(Cây Thông)x6 + (Vật Trang Trí)x8 + (Tiêu Dao Ngọc)x36 

Cây Thông An Lành

(Cây Thông Ấm Áp)x1 + (Ngôi Sao Giáng Sinh)x10 + 5 vàng Cây Thông Giáng Sinh
(Cây Thông An Lành)x1 + (Ngôi Sao Giáng Sinh)x10 + 5 vàng Cây Thông Giáng Sinh

 

Phần thưởng sử dụng

 

Công thức Nhận được
Cây Thông Ấm Áp 200.000 kinh nghiệm
Cây Thông An Lành 200.000 kinh nghiệm
Cây Thông Giáng Sinh 500.000 kinh nghiệm và vật phẩm

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Cây Thông Ấm Áp

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 3.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 96 nhận được 5.000.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Cây Thông An Lành

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 3.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 96 nhận được 5.000.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm danh vọng
 •  20.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Cây Thông Giáng Sinh

➡️ 1 Thiên Cang Lệnh 

➡️ 1 Thiên Môn Kim Lệnh
➡️2 Bảo Rương Sự Kiện(mở ngẫu nhiên 2 đến 5 Mảnh Chiến Cuồng)

➡️ Chú ý : 10 Mảnh Chiến Cuồng = 1 Chiến Cuồng Thạch

➡️ 100 Nhân vật MAX EVENT Cây Thông Giáng Sinh Đầu tiên nhận ngẫu nhiên : 

 • Gấu Trúc
 • Kiếm
 • Thỏ
 • Thiên Lý Truy Phon
 • Hoa Sen
 • Cửu Vĩ Tuyết Hồ
 • Kim Ngọc Tường Nhu